Colegiul Național George Coșbuc Năsăud


Bulevardul Grănicerilor Nr. 2
Localitate Năsăud
Județul Bistrița-Năsăud
Cod 425200
Telefon: 0263/360763
Fax:0236/360017


        21 ianuarie 2015


GRADATII DE MERIT 2015

ORDIN nr. 4893/10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţiămantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015
   OMEN-4893-2014-metodologie-gradatie-de-merit-2015

GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2015:

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar

Perioada: 9-20 februarie 2015

2. Comunicarea fişelor de evaluare de către inspectoratul şcolar în teritoriu

Perioada: 23-27 februarie 2015

3. Întocmirea şi depunerea de către candidaţi a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de Învăţământ

Perioada: 2-20 martie 2015

4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar

Perioada: 23-31 aprilie 2015

5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului În specialitate

Perioada: 1-22 aprilie 2015

6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse În vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015

7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate În urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Perioada: 14-15 mai 2015

8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate În urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

Termen: 18 mai 2015

9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

Perioada: 19-20 mai 2015

10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

Perioada: 21-25 mai 2015

11. Stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal, precum şi pe discipline de Învăţământ În cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

Termen: 26-27 mai 2015

12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de Învăţământ, validat În vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 28-29 mai 2015

13. Emiterea ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale

Termen: 11 august 2015        16 ianuarie 2015


Ordinul nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţiionare a unităţiilor de învăţiămant preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13/01/2015
   ROFUIP_aprobat_prin_OMEN_nr.5115-2014

        12 ianuarie 2015


În atenţia cadrelor didactice interesate de activităti pentru intocmirea Raportului individual de dezvoltare profesionala pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155. Pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Nasaud organizează in perioada 15 ianuarie - 31 martie 2015 diverse cursuri şi activităţi din Oferta de programe şi activităţi pentru anul şcolar 2014-2015, în cadrul proiectului <<Înveţi învăţând pe alţii - Dezvoltarea personală şi managementul timpului liber>> activităţi la care se pot înscrie toate cadrele didactice interesate.
    Informaţii suplimentare
Responsabilul cu formarea continuă - : prof. Paula Burdeţi
Casa Corpului Didactic al Judetului Bistrita-Nasaud - www.ccdbn.ro
   Oferta de programe si activitati CCD BISTRITA-NASAUD

        9 ianuarie 2015


O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Naţional, în anul şcolar 2014 - 2015
   Ordin Simulare Examene Naţionale

   Calendar Simulare Examene Naţionale